Bạn cần trợ giúp gì?
<Trang chủ
Print

Các trạng thái đơn hàng khi đồng bộ từ OMS và sàn TMĐT lên nền tảng GapOne

Các trạng thái của đơn hàng trên Shopee, Lazada, KiotViet,… khi đồng bộ lên nền tảng GapOne tên hiển thị sẽ có sự khác biệt. Để không bị nhầm lẫn, người dùng có thể xem bảng trạng thái dưới đây: 

Trạng thái đồng bộ từ Shopee sang GapOne

Trạng thái từ Shopee  Trạng thái trênGapOne
Chờ xác nhận Đơn hàng mới 
2 Đã hủy  Đã hủy 
Chờ lấy hàng (Đã xác nhận) Đã xác nhận 
4 Đã hủy (Shop đã xác nhận nhưng chưa có bưu gửi đến lấy hàng)  Đã hủy 
5 Đang giao  Đang giao hàng 
6 Đã giao Hoàn thành 
7 Đã hủy (Giao hàng thất bại) Đã hủy (Lý do hủy = Giao hàng thất bại) 
8 Yêu cầu trả hàng/ Hoàn tiền  Đã chuyển hoàn

Trạng thái đồng bộ từ Lazada sang GapOne

Trạng thái từ Shopee  Trạng thái trên GapOne
1 Đang xử lý/Chờ đóng gói Đơn hàng mới
2 Đã hủy (Người mua hủy) Đã hủy
3 Sẵn sàng giao / Chờ bàn giao Chờ lấy hàng
4 Đang giao hàng Đang giao hàng
5 Đã giao hàng Hoàn thành
6 Giao hàng thất bại Thất lạc (Do nhà vận chuyển) Đã hủy (Lí do hủy = Giao hàng thất bại)
7 Trả hàng / Hoàn tiền Đã chuyển hoàn

Trạng thái đồng bộ từ KiotViet sang GapOne

Trạng thái KiotViet Trạng thái GapOne
Đơn đặt hàng Hóa đơn Vận đơn
1 Phiếu tạm     Đơn hàng mới
2 Đã hủy     Đã hủy
3 Hoàn thành Đang xử lý Chờ xử lý Đã xác nhận
4 Hoàn thành Đang xử lý Đang giao hàng Đang giao hàng
5 Hoàn thành Đang xử lý Giao hàng thành công Hoàn thành
6 Hoàn thành Đang xử lý Đang chuyển hoàn (Nếu gian hàng thiết lập tích chọn Xác nhận vận đơn chuyển hoàn) Đã chuyển hoàn (Nếu gian hàng thiết lập KHÔNG tích chọn Xác nhận vận đơn chuyển hoàn) Đang giao hàng

Trạng thái đồng bộ từ Shopee qua KiotViet sang GapOne

STT Trạng thái Shopee Trạng thái KiotViet Trạng thái GapOne
Đơn đặt hàng  Hóa đơn  Vận đơn 
1 Chờ xác nhận Phiếu tạm  Đơn hàng mới 
2 Đã hủy  Đã hủy  Đã hủy 
3 Chờ lấy hàng (Đã xác nhận)  Hoàn thành  Đang xử lý   Chờ xử lý  Đã xác nhận 
4 Đã hủy (Shop đã xác nhận nhưng chưa có bưu tá đến lấy hàng) Hoàn thành  Đã hủy  Đã hủy  Đã hủy 
5 Đang giao Hoàn thành  Đang xử lý   Đang giao hàng Đang giao hàng 
6 Đã giao  Hoàn thành  Đang xử lý   Giao thành công  Hoàn thành 
7 Đã hủy (Giao hàng thất bại) Hoàn thành  Đang xử lý   Đang chuyển hoàn (Nếu gian hàng thiết lập tích chọn Xác nhận vận đơn chuyển hoàn) Đã chuyển hoàn (Nếu gian hàng thiết lập KHÔNG tích chọn Xác nhận vận đơn chuyển hoàn) Đã hủy (Lý do hủy = Giao hàng thất bại)
8 Yêu cầu Trả hàng/Hoàn tiền KiotViet không đồng bộ  Không đồng bộ

Trạng thái đồng bộ từ Lazada qua KiotViet sang GapOne

STT Trạng thái Lazada Trạng thái KiotViet Trạng thái GapOne
Đơn đặt hàng Hóa đơn Vận đơn
1 Đang xử lý / Chờ đóng gói Phiếu tạm     Đơn hàng mới
2 Đã hủy (Người mua huỷ) Đã hủy     Đã hủy
3 Sẵn sàng giao / Chờ bàn giao Đang giao hàng/ Hoàn thành Đang xử lý Chờ xử lý Đã xác nhận
4 Đang giao hàng Đang giao hàng/ Hoàn thành Đang xử lý Đang giao hàng Đang giao hàng
5 Đã giao hàng Đang giao hàng/ Hoàn thành Đang xử lý Giao thành công Hoàn thành
6 Giao hàng thất bại (Đang chuyển hoàn cho người bán)

Thất lạc & Hư hỏng (Do nhà vận chuyển)

Đang giao hàng/ Hoàn thành Đang xử lý Đang chuyển hoàn Đã hủy (lí do huỷ = Giao hàng thất bại)
7 Giao hàng thất bại (Đã chuyển hoàn cho người bán) Đang giao hàng/ Hoàn thành Hoàn thành Đã chuyển hoàn Đã hủy (lí do huỷ = Giao hàng thất bại)
8 Trả hàng hoặc Hoàn tiền (returned) KiotViet không đồng bộ Không đồng bộ

Trạng thái đồng bộ từ WooCommerce sang GapOne

Trạng thái Woocommerce Trạng thái GapOne
1 Pending payment Đơn hàng mới
2 On hold Đã xác nhận
3 Processing Đã xác nhận
4 Completed Hoàn thành
5 Cancelled Đã hủy
6 Refunded Đã chuyển hoàn
7 Trạng thái khác -> Failed Đã huỷ
8 Failed Không đồng bộ
9 Trash Không đồng bộ

Trạng thái đồng bộ từ Haravan sang GapOne

Trạng thái Haravan Trạng thái GapOne
Đơn đặt hàng Thanh toán Vận đơn
1 Đơn hàng mới: Chưa Xác thực đơn hàng Chờ xử lý Chưa giao hàng Đơn hàng mới
2 Đơn hàng mới: Đã Xác thực đơn hàng Chờ xử lý/ Đã thanh toán Chưa giao hàng Đã xác nhận
3 Đơn hàng mới Chờ xử lý/ Đã thanh toán Chờ lấy hàng Chờ lấy hàng
4 Đơn hàng mới Chờ xử lý/ Đã thanh toán Đi lấy Đang lấy hàng
5 Đơn hàng mới Chờ xử lý/ Đã thanh toán Đang giao hàng/ Không gặp khách Đang giao hàng
6 Đơn hàng mới Đã thanh toán Đã giao Hoàn thành
7 Đơn Hủy Đã nhập trả <Mọi trạng thái> Đã hủy
8 Đơn hàng mới Đã thanh toán Đã giao hàng -> Chờ chuyển hoàn  Chờ chuyển hoàn
9 Đơn hàng mới Đã thanh toán Đã giao hàng -> Chuyển hoàn

Đã giao hàng -> Chờ chuyển hoàn -> Chuyển hoàn

Đã chuyển hoàn
10 Đơn hàng mới Chờ xử lý/ Đã thanh toán Các trạng thái khác -> Chờ chuyển hoàn/ Đã chuyển hoàn Đang giao hàng

Trạng thái đồng bộ từ Sapo sang GapOne

Trạng thái Sapo Trạng thái GapOne
Đơn đặt hàng Thanh toán Phiếu giao hàng
1 Đơn hàng mở Chưa thanh toán Chưa chuyển Đơn hàng mới
2 Đơn hàng mở Đã thanh toán Chưa chuyển Đã xác nhận
3 Đơn hàng mở Chưa thanh toán/ Đã thanh toán Chờ lấy hàng Chờ lấy hàng
4 Đơn hàng mở Chưa thanh toán/ Đã thanh toán Đang giao hàng Đang giao hàng
5 Đơn hàng mở Chưa thanh toán/ Đã thanh toán Hủy giao hàng/ Chờ chuyển hoàn Giao không thành công
6 Đơn hàng mở Chưa thanh toán/ Đã thanh toán Đã chuyển hoàn Đã hủy (lí do huỷ = Giao hàng thất bại)
7 Đơn hàng mở Chưa thanh toán Đã giao hàng Đang giao hàng
8 Đơn hàng mở Đã thanh toán Đã giao hàng Hoàn thành
9 Đơn hàng mở Hoàn trả một phần/ Hoàn trả toàn bộ Đã giao hàng Đã chuyển hoàn
10 Đơn hàng hủy Chưa thanh toán/ Đã thanh toán <Mọi trạng thái> Đã hủy
11 Đơn hàng lưu trữ     Không đồng bộ
12 Đơn hàng mở/ Huỷ -> Đơn hàng lưu trữ     Giữ trạng thái trước, không đồng bộ trạng thái mới

 

Mục lục