Bạn cần trợ giúp gì?
<Trang chủ
Print

Tổng quan về quản lý dữ liệu đơn hàng

Hiểu về danh sách đơn hàng

Trang Quản lý danh sách đơn hàng là nơi chứa tất cả thông tin về các đơn hàng của doanh nghiệp, trên tất cả các kênh được tích hợp hay do bạn thêm vào. 

Bằng cách truy cập vào một đơn hàng bất kỳ, bạn có thể thực hiện các thao tác cần thiết cho đơn hàng đó như: chỉnh sửa thông tin đơn hàng và điều chỉnh thêm/cập nhật/bớt sản phẩm trong đơn hàng.

Khi hiển thị đơn hàng trên trang chính Quản lý danh sách đơn hàng, bạn có thể xem được các thông tin cơ bản sau:

  • Mã đơn hàng 

Cũng giống như thông tin ở khách hàng, mỗi đơn hàng sẽ có một mã số định danh riêng là mã đơn hàng. 

Mã đơn hàng được tạo ra khi đơn hàng được khởi tạo trên hệ thống (Do bạn tạo mới, hay đồng bộ dữ liệu từ các đơn hàng). Mã đơn hàng này là duy nhất, không trùng lặp, không thể thay đổi. 

  • Ngày đặt hàng: Là thời gian được cập nhật reral-time với thời gian khách đặt hàng thành công. 
  • Nguồn đơn hàng: Là kênh mua sắm của khách hàng đổ về 
  • Khách hàng
  • Giá tiền: Là tổng giá trị đơn hàng mà khách hàng đã đặt

Các hoạt động quản lý danh sách đơn hàng

Mục lục