Bạn cần trợ giúp gì?
<Trang chủ
Print

Nhóm khách hàng Default/có sẵn

Nhóm khách hàng Default là các phân nhóm khách hàng được hệ thống tạo sẵn,  nhờ đó mà người dùng có thể triển khai ngay các chiến dịch gửi tin cơ bản như: 

  • Gửi tin Zalo follower đến nhóm KH quan tâm OA
  • Gửi Webpush đến nhóm cookies đồng ý nhận Webpush

Người dùng không được cấp quyền thay đổi/ cập nhật danh sách khách hàng trong 08 nhóm khách hàng Default dưới đây:

 

STT Nhóm  Mô tả 
1 Toàn bộ khách hàng Tất cả khách hàng hiện có trong danh sách khách hàng mà bạn có (Cả đồng bộ lẫn thêm mới bằng tay) 
2 Khách hàng đăng ký form popup Bao gồm tất cả khách hàng đăng ký thông tin qua form điền số điện thoại/email của Popup
3 Người dùng theo dõi OA (Toàn bộ) Bao gồm tất cả những người dùng theo dõi OA của thương hiệu, áp dụng cho tất cả OA kết nối với GapOne
4 Người dùng theo dõi OA (Không số điện thoại/email) Bao gồm tất cả những người dùng theo dõi OA của thương hiệu, áp dụng cho tất cả OA kết nối với GapOne:

  • Chưa được map với danh sách contact (chưa có thông tin về số điện thoại và email) 
5 Người dùng theo dõi OA (Có số điện thoại/email) Bao gồm tất cả những người dùng theo dõi OA của thương hiệu, áp dụng cho tất cả OA kết nối với GapOne:

  • Đã được map với danh sách contact (đã có thông tin về số điện thoại và email) 
6 Người dùng đồng ý Webpush (Toàn bộ)  Bao gồm tất cả những người đồng ý nhận webpush notifications 
7 Người dùng đồng ý Webpush (Không số điện thoại/email) Bao gồm tất cả những người đồng ý nhận webpush notifications: 

  • Chưa được map với danh sách contact (chưa có thông tin về số điện thoại và email) 
8 Người dùng đồng ý Webpush (Có số điện thoại/email) Bao gồm tất cả những người đồng ý nhận webpush notifications: 

  • Đã được map với danh sách contact (đã có thông tin về số điện thoại và email) 

Nhom-khach-hang-Default-01
Ngoài ra, nhóm khách hàng Default có khả năng tự động cập nhật nếu phát hiện có khách hàng thỏa mãn điều kiện của nhóm. 

Mục lục