Bạn cần trợ giúp gì?
<Trang chủ
Print

Hướng dẫn thêm điều kiện lọc khách hàng trong tạo mới chiến dịch gửi tin tự động

Hiểu về thao tác thêm điều kiện lọc khách hàng trong tạo mới chiến dịch gửi tin tự động trên nền tảng GapOne

Thêm điều kiện lọc khách hàng là thao tác trong hoạt động tạo mới chiến dịch tự động. Mục đích của thao tác này là để thu hẹp nhóm đối tượng khách hàng mà bạn đã chọn ban đầu. Chúng được sử dụng trong trường hợp, nhóm khách hàng bạn chọn chưa hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu triển khai chiến dịch của bạn. 

Them-dieu-kien-loc-khach-hang-trong-tao-moi-chien-dich-gui-tin-tu-dong-01

Hệ thống sử dụng trường thông tin Thuộc tính khách hàng để lọc khách hàng. Người dùng có thể thêm điều kiện “” hay “Hoặc” cũng như thêm nhiều điều kiện để “khoanh vùng” khách hàng chính xác hơn. 

 Them-dieu-kien-loc-khach-hang-trong-tao-moi-chien-dich-gui-tin-tu-dong-02

Them-dieu-kien-loc-khach-hang-trong-tao-moi-chien-dich-gui-tin-tu-dong-03

Hướng dẫn thêm điều kiện khách hàng và ví dụ cụ thể

Thực hiện các bước tạo mới chiến dịch gửi tin tự động đến bước tạo Quy trình 

Them-dieu-kien-loc-khach-hang-trong-tao-moi-chien-dich-gui-tin-tu-dong-04

 • Bước 1: Tại hộp nhóm khách hàng, chọn dấu “+” → Thêm điều kiện lọc khách hàng 
 • Bước 2: Chọn thuộc tính khách hàng bạn muốn → Chọn điều kiện và nhập giá trị bạn muốn 
 • Bước 3: Nếu bạn muốn “khoanh vùng” đối tượng khách hàng sâu hơn, chọn nút Thêm điều kiện  → Chọn điều kiện “Và”/ “Hoặc”, rồi chọn và nhập giá trị bạn mong muốn như với bước 2. 
 • Bước 4: Nhấn Lưu để hoàn tất thêm điều kiện lọc khách hàng

** Lưu ý: Người dùng chú ý sự khác biệt về 2 điều kiện “Và” – “Hoặc”

 • ” – Điều kiện được áp dụng đồng thời với điều kiện lọc mà bạn lựa chọn ban đầu, tức là hệ thống phải ghi nhận đồng thời 2 điều kiện thì hoạt động mới được thực hiện
 • Hoặc” – Điều kiện thay thế cho điều kiện bạn lựa chọn ban đầu, tức là chỉ cần hệ thống ghi nhận 1 trong 2 điều kiện thì hoạt động vẫn sẽ được thực hiện

Ví dụ, nếu bạn cần thực hiện chiến dịch gửi tin đến nhóm khách hàng có tổng chi tiêu lớn hơn hoặc bằng 20 triệu, điều kiện là tổng số đơn hàng đã mua phải trên 10 hoặc số sản phẩm đã mua phải từ 20 sản phẩm trở lên bạn thực hiện theo các bước dưới đây:

 • Bước 1: Chọn nhóm khách hàng là Tổng danh sách khách hàng bạn đang có → Chọn nút dấu “+” → Chọn Thêm điều kiện lọc khách hàng 
 • Bước 2: Chọn Thuộc tính “Tổng chi tiêu” → Điều kiện “Lớn hơn hoặc bằng” → Nhập giá trị 20.000.000 

Them-dieu-kien-loc-khach-hang-trong-tao-moi-chien-dich-gui-tin-tu-dong-05

 • Bước 3: Chọn Thêm điều kiện → Điều kiện “” → Chọn thuộc tính Tổng số đơn hàng thành công → Chọn điều kiện “Lớn hơn hoặc bằng” → Nhập giá trị 10 
 • Bước 4: Chọn Thêm điều kiện → Điều kiện “Hoặc” → Chọn thuộc tính Tổng số lượng sản phẩm đã mua  → Chọn điều kiện “Lớn hơn hoặc bằng” → Nhập giá trị 20

Them-dieu-kien-loc-khach-hang-trong-tao-moi-chien-dich-gui-tin-tu-dong-06

 • Bước 5: Chọn Đóng để hoàn tất thêm điều kiện lọc đơn hàng
Mục lục