Bạn cần trợ giúp gì?
<Trang chủ
Print

Tổng quan về mục Thông tin trên nền tảng GapOne

Mục Thông tin nằm trên Menu bên trái màn hình. Trong mục Thông tin, người dùng sẽ xem được 3 loại dữ liệu: 

  • Dữ liệu về khách hàng
  • Dữ liệu về đơn hàng 
  • Dữ liệu về sản phẩm

Thong-tin-01

Quản lý dữ liệu khách hàng

Trang Quản lý dữ liệu khách hàng là nơi lưu trữ dữ liệu của khách hàng thu thập từ tất cả các kênh bán của người dùng. 

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Quản lý dữ liệu đơn hàng

Trang Quản lý danh sách đơn hàng là nơi chứa tất cả thông tin về các đơn hàng của doanh nghiệp, trên tất cả các kênh được tích hợp hay do bạn thêm vào. 

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Quản lý dữ liệu sản phẩm

Trang Quản lý sản phẩm chứa tất cả thông tin chi tiết về sản phẩm, biến thể sản phẩm của doanh nghiệp, được đồng bộ từ các hệ thống kênh bán hàng tích hợp hoặc tạo mới trên GAPONE. 

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Mục lục